תנוחות שנה א

Tadasana

Sukkhasana

Uttanasana

Cat pose

Bhujangasana (Cobra)

Bakasana (Crow/Crane)

Ardha Matsyendrasana

Salamba Sarvangasana

Dhanurasana (Bow pose)

Paschimotanasana

Sirsasana (Headstand)

Janusirsasana

Trikonasana

Matsyasana

Salabasana